zhóⁿnexe

(noun phrase)
Definition(s):
White man's drum.
gloss:
drum