nú ukʰéthiⁿ

(noun phrase)
Definition(s):
Indian potato, wild potato.
gloss:
wild potato