mashchíⁿskă

Definition(s):
White or jack rabbit.
gloss:
white rabbit,jackrabbit