edádoⁿ

(pronoun)
Definition(s):
Something, what, a thing.
gloss:
something,what,thing