dadóⁿshtewoⁿ

(pronoun)
Definition(s):
Whatsoever; anything whatsoever.
gloss:
anything,whatsoever