hiⁿbthíⁿge ska

(noun phrase)
Definition(s):
White beans.
gloss:
white beans